Radzyń Podlaski Faceboook
warsztat

AUTO SERWIS 
auta ciężarowe i osobowe 

myjnia

Regulamin

Regulamin akcji promocyjnej
„Intertransport – twój auto serwis”
organizowanej przez
Intertransport Sp. z o. o. , ul. Budowlanych 5a
21- 300 Radzyń Podlaski

 

1. Postanowienia ogólne

1. 
1.1. Nazwa niniejszej akcji promocyjnej, zwanej dalej „akcją”, brzmi „Intertransport – twój auto serwis”.
1.2. Akcja prowadzona jest na terenie firmy Intertransport w Radzyniu Podlaskim. 
1.3. Organizatorem akcji jest Intertransport  Sp. z o. o. , ul. Budowlanych 5a 21- 300 Radzyń  Podlaski zwana dalej „Organizatorem” lub „Intertransport”.
1.4.  Akcja skierowana jest do osób fizycznych - nabywców produktów oraz usług sprzedawanych w firmie Intertransport.
1.5. W akcji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W akcji nie mogą brać udziału właściciele, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1.6.  Promocją objęte są zakupy usług związanych z badaniem technicznym dokonanym w stacji kontroli pojazdów firmy Intertransport., udokumentowane dowodami sprzedaży, tj. paragonami fiskalnymi lub fakturami.
1.7.  Promocja trwa od dnia 01.09.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku, co oznacza że akcją zostaną objęte wyłącznie dowody sprzedaży wydane w w/w terminie.
1.8.  Akcja odbywa się w firmie Intertransport w godzinach jej otwarcia.
1.9. Akcja rozpoczyna się dnia 01.09.2019 roku i trwa do dnia 30.09.2019 roku.

2. Warunki udziału w akcji oraz zasady akcji

2. 
2.1. Warunkiem udziału w akcji jest zakupienie w okresie wymienionym w pkt. 1.7 w firmie Intertransport w Radzyniu Podlaskim usług i uzyskanie w ten sposób co najmniej jednego dowodu sprzedaży oraz wymyślenie hasła reklamującego stację kontroli pojazdów firmy Intertransport.
2.2.  W akcji, biorą udział osoby, które:
2.2.1.  Spełnią warunki określone w pkt. 2.1. i w ten sposób wejdą w posiadanie co najmniej jednego dowodu sprzedaży.
2.2.2.  Dokonają zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie, w sposób opisany w pkt. 2.3.
2.2.3.  Zachowają zgłoszony do akcji dowód zakupu.  
2.3. Zgłoszenie uczestnictwa w akcji przez Uczestnika odbywa się poprzez:
2.3.1. Wyrażenie takiej chęci podczas zakupów i poproszenie obsługi sklepu o wydanie kuponu konkursowego oraz przyjście w wyznaczonym dniu do sklepu na wyłonienie wygranych kuponów i rozdanie nagród.    
2.4. Zgłoszenie uczestnictwa jest bezpłatne, przy czym:
2.4.1. numer dowodu sprzedaży może zostać zgłoszony w akcji tylko jeden raz, a powtórne zgłoszenie tego samego numeru dowodu sprzedaży przez jednego uczestnika będzie skutkowało wykreśleniem zgłoszenia z listy uczestników akcji.
2.5. W rozdaniu nagród akcji biorą udział zgłoszenia, które zostaną zarejestrowane przez pracowników firmy Intertransport w okresie trwania promocji.
2.6. Organizator wyłoni wygranych samodzielnie i podczas wyznaczonego dnia i o wyznaczonej godzinie wręczy osobom posiadającym wybrany kupon konkursowy nagrodę, jeśli dany zwycięzca będzie obecny podczas rozdania nagród. Jeśli podczas wybrania wygranej osoby Osoba ta nie będzie obecna organizator wyłoni kolejny kupon. Organizator zaplanował wyłonienie:
2.6.1.  10 laureatów nagród
2.7. Każdy Uczestnik konkursu może zwiększyć swoją szansę na wygraną, dokonując zakupów kilkakrotnie i dokonując większej ilości zgłoszeń dowodów sprzedaży w sposób opisany       w pkt. 2.1 i 2, jednak na jedno zgłoszenie, identyfikowane unikatowym numerem paragonu lub faktury, uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas akcji. 
2.8.  Poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnik akcji oświadcza, że spełnia warunki udziału w akcji, wymienione w pkt. 2 

3. Nagrody i zasady ich przyznania

3.1. Zgodnie z regulaminem akcji rozdane zostaną:
3.1.1.  10 nagrodód. Laureaci tych nagród zostaną wyłonieni w terminie określonym w pkt 3.3.
3.2. Rozdanie nagród przeprowadzone zostanie w firmie Intertransport, w następującym terminie: 10.10.2019 r.
3.3. Zasady przyznania nagród:
3.3.1. Laureaci nagród zostaną wyłonieni w drodze wyboru spośród zgłoszeń, przyjętych przez Organizatora w ciągu jednego okresu trwania akcji.

4. Powiadomienia oraz warunki odbioru nagród

4.1. O wygranej Organizator powiadomi w dni wyboru, w siedzibie firmy Intertransport o wyznaczonej godzinie.  Organizator przekaże Laureatom nagrody tylko wtedy gdy laureat będzie obecny podczas  wyboru laureata. 
4.2. Nagrody konkursu zostaną wydane tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji dowodu sprzedaży przez firmę Intertransport. Sfałszowane, uszkodzone lub nieczytelne dowody sprzedaży w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie w wymaganym przez regulamin zakresie zostaną odrzucone w procesie weryfikacji, a okazujący je uczestnik traci prawo do nagrody.

 

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie listem poleconym, lub za pośrednictwem kuriera w formie pisemnej na adres Organizatora:, z dopiskiem na kopercie „Intertransport – twój auto serwis” przez cały czas trwania akcji jednak nie później niż do dnia 10 października 2019 r. O terminie zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, jednak Organizator rozpatrzy wyłącznie reklamacje, które dotrą do niego nie później niż do dnia 10 października 2019 r.
5.2. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika akcji promocyjnej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treść żądania z dopiskiem na kopercie „Intertransport- twój auto serwis”.
5.3. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie listem poleconym powiadomienia o rozstrzygnięciu (na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji) nastąpi w terminie 60 dni od jej otrzymania.
 

6. Termin przedawnienia roszczeń

6.1. Roszczenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w akcji przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 

7. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad akcji

7.1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora w dni powszednie w godzinach 8.00-20.00 w okresie trwania akcji.
7.2. Przystępując do akcji uczestnik:
7.2.1. akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom,
7.2.2. oświadcza, że spełnia warunki Regulaminu,
7.2.3. oświadcza, że jest nabywcą produktów lub usług na które firma Intertransport wystawiła dowód sprzedaży zgłoszony przez niego do akcji
 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Danymi identyfikującymi uczestników są zgłoszone przez nich do akcji dowody sprzedaży. 
8.2. Jeśli w wyniku błędu pisarskiego - do akcji zgłoszony został przez Uczestnika numer dowodu sprzedaży należącego do innej osoby, to za Laureata tej nagrody uznany będzie rzeczywisty właściciel dowodu o zgłoszonym do akcji numerze.
8.3. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami, dotyczącymi praw własności do zgłoszonych w akcji dowodów sprzedaży i faktur. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora w przypadku utraty lub zniszczeni dowodu sprzedaży przez Uczestnika.
8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych lub leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika akcji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia podczas wyłaniania laureatów- uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody.
8.6. Nagrody akcji są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
8.7. Wszelkie spory związane z akcji będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

 

GALERIA